POLITICA DE QUALITAT

 

POLITICA DE QUALITAT DEL GRUP SETESA

La política de qualitat del GRUP SETESA, es reflexa en els següents principis i objectius generals:

“ACONSEGUIR LA CONFIANÇA DEL CLIENT, EN QUE LA NOSTRE EMPRESA DONARA SATISFACCIÓ ALS SEUS REQUISITS ARA I SEMPRE”

- Realitzar i mantenir actualitzat l'anàlisi del context intern i extern per definir l'estratègia de l'organització.

- És un factor determinant la comunicació interna i externa a tots nivells dels aspectes que afecten al sistema de gestió. S’assumeix el compromís d’establir els mecanismes necessaris per assegurar que aquesta comunicació sigui eficaç.

- Assegurar la màxima qualitat de les nostres intervencions, minimitzant els errors i les segones intervencions.

- Donar un excel•lent servei al client, acordant les visites en horaris de la seva conveniència, i atenent la satisfacció de les seves necessitats i expectatives.

- Vetllar per la seguretat de l’usuari per sobre dels interessos comercials.

- Utilitzar les eines adequades i la tecnologia actual per garantir la qualitat a les intervencions. Salvaguardar la seguretat en el treball dels nostres treballadors, evitant les intervencions en condicions perilloses o d’insalubritat.

- Respecte pel medi ambient, evitant males combustions i determinant emissions contaminants inferiors a les permeses reglamentàriament.

- Fomentar l’estalvi d’energies no renovables, com el gas natural, aconsellant un us raonable dels sistemes de control i regulació, per col•laborar a que puguem continuar disposant d’aquests combustibles per molts anys i contribuint a la economia familiar.

- Mantenir les prestacions del producte representat, d’acord amb les prescripcions del fabricant i assessorar a l’usuari sobre la forma d’obtenir el màxim confort i el millor rendiment del producte.

- Evitar qualsevol comentari que pugui malmetre el prestigi d’un altre professional de la instal•lació o reparació del producte. Intentar trobar una solució als possibles problemes directament amb el professional en qüestió.

- Oferir un servei amb una qualitat – preu equilibrada, sense perdre de vista la rendibilitat necessària per a garantir la supervivència i futur de l’empresa, procurant una posada al dia continua, i la ampliació del negoci amb noves ofertes de serveis.

- Garantir el compliment de tots els requisits aplicables a les nostres activitats, tant legals, com del fabricant dels productes.

- Definició d’objectius anuals de l’empresa i el seu seguiment, enfocats cap a la millora continuada dels mateixos i dels seus processos basant-nos en les expectatives dels clients i les parts interessades.

Per garantir el compliment d’ aquests principis, el GRUP SETESA, disposa d’un sistema de gestió de la qualitat, els requisits dels quals es recullen en els procediments relacionats en el Manual de Qualitat, així com a la documentació que d’ells es deriva i que formen un sistema de gestió de la qualitat basat en la norma UNE – EN – ISO 9001/2015. La direcció del GRUP SETESA es compromet a destinar tots els recursos necessaris per dur a terme aquestes activitats, així com per a millorar contínuament la eficàcia d’ aquest sistema de gestió.

Per altra banda, s'assegura la comunicació de la política de qualitat dins de l'organització i que estigui disponible per les parts interessades mitjançant:

- Publicació en llocs visibles a l'empresa (taulells d'avisos)

- Xerrades de conscienciació a noves incorporacions i sempre que hi hagi canvis en la política de qualitat a tot el personal.

- Publicació a la pàgina web

Aprovada per Gerència 02/02/2017